Niektóre symptomy wskazujące na występowanie Opóźnienia Neurorozwojowego łatwo mogą spostrzec rodzice, nauczyciele przedszkolni czy terapeuci, do których dzieci trafiają z powodu wyselekcjonowanych trudności (na przykład logopedzi).

Warto więc szerzej przyjrzeć się dziecku, które wykazuje:

 • trudności nauczenia się jazdy na rowerze;
 • nieustaloną lateralizację dłużej niż do skończenia ósmego roku życia;
 • chorobę lokomocyjną;
 • nieumiejętność usiedzenia w miejscu;
 • nieumiejętność milczenia
 • trudności w nauce czytania;
 • trudności w nauce pisania;
 • obniżoną sprawność fizyczną;
 • trudności z nauczeniem się odczytywania czasu z zegara ze wskazówkami;
 • trudności w nauce pływania;
 • obniżoną koordynację wzrokowo-ruchową;
 • problemy z mową i artykulacją;
 • zaburzenia integracji sensorycznej;
 • rozbieżność pomiędzy pracami pisemnymi i wypowiedziami ustnymi;
 • nieprawidłową pozycję podczas siedzenia;
 • problemy z utrzymaniem moczu w nocy powyżej 5-go roku życia;
 • lęki.

Powyższa lista ma charakter niepełnej, wybrane symptomy wydają się najbardziej uchwytne dla obserwatora bez głębokiej wiedzy na temat neurorozwoju przy jednoczesnej głębokiej wiedzy na temat diagnozowanego dziecka.

Zaburzenia współwystępujące:

 • dysleksja,
 • dysgrafia,
 • dysortografia,
 • dyskalkulia,
 • dyspraksja,
 • specyficzne zaburzenie rozwoju językowego (SLI),
 • zaburzenia integracji sensorycznej,
 • autyzm,
 • mutyzm wybiórczy,
 • zespół Aspergera.